معلومات تازه

نوروز

نوروزی جمشیدی میراث آریایا یی بزرگ 

نو روز

اولین  فروردین  روز ماه فروردین که همان روز را نوروز میگویند که با  آمدن این روز سال نو آغاز میگردد ،در همین روز مردم به جشن خوشحالی میپردازند البته در حوزه میانه یعنی افغانستان ،ایران ،تاجکستان ،ازبکستان و... خصوصاً در افغانستان در ولایت بلخ یا همان بخدی که مردم اولین بار در آریانا کبیر مهد آریایی ها بودند تجلیل کردند افسانه ها و روایات که از قدیم الایام بدینسو بما رسیده خیلی زیاد میباشد مگویند که بنیان گذار این روز  (یمو) یا همان یما میباشد ،این رسم عنعنه از 6 قرن ق از میلاد به این طرف سلسلتاً به رسم عنعنه و اعتقادات فرهنگی ما افزوده، در گذشته دور یکی ادیان بشری بنام زردُشت یا زردشت که همان دین آتش پرستی بود و هست پیوسته با هم  در بستر دین آتش پرستی جز اعتقادات دینی شان شد بنابرآن آتش پرستان هم تجلیل میکردند بعضی از علمای دینی ما میگویند  که از دین مجوسی یا آتش پرستی سر منشه گرفته شده  چنین نیست اما ما باید ازین روز به مثابه یک روز ملی وفرهنگی در تاریخ در افغانستان تجلیل به عمل آید و ما از علما دینی خود خواهش میکنیم در مقابل فرهنگ عنعنات ما که باعث تقویه اقتصاد کشور ما میگردد مداخله دینی و ند