معلومات تازه

فرهنگ بیگانه

درجنگ فرهنگ باید بافرهنگ رفت  

بی فرهنگ نمی توان درک فرهنگ دیگران کرد